Strategi/Handlingsplan

Svolværklubbens Strategi- og Handlingsplan for 2018 - 2020. Overgripende mål:

Synlighet:
SI Svolvær skal være en gjenkjennbar, årvåken og samfunnsbevisst
organisasjon og en ønsket samarbeidspartner både lokalt og nasjonalt.

Rekruttering:
Øke medlemsmassen årlig med minimum 20% netto.

Kommunikasjon:
Øket bruk av elektroniske og sosiale medier for å styrke intern kommunikasjon
og sikre felles forståelse for vår organisasjon. 

Prosjektarbeid:
Svolværklubben skal drive målrettet prosjektarbeid med forankring i
SIs programfokusområde og bidra til realiseringen av SIs langtidsprosjekt
”Invester i framtiden”: Soroptimister for utdanning og ledelse.